ka | en
Company Slogan TODO

maia

ავტორი: მაია ტერელაძე
საკვანძო სიტყვები: maia

აივ ინფექცია, ანტირეტროვირუსული თერაპია , დაბერება,არაიმუნოდეფიციტური ავადობა

ავტორი: ზაზა ბერუაშვილი
საკვანძო სიტყვები: აივ, ვირუსი, ავადობა, ინფექცია

C ჰეპატიტის მოლეკულური მექანიზმები და მკურნალობის მეთოდები

ავტორი: გიორგი ბურჯანაძე
თანაავტორები: გიორგი ბურჯანაძე
საკვანძო სიტყვები: С ჰეპატიტი, ინფექციური დაავადებები

მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბაქტერიული კიბოს ბიოლოგიური კონტროლის საშუალებების შემუშავება და გამოყენება

ავტორი: ნათელა ტოკლიკიშვილი


ანტიკარდიოლიპინური აუტოანტისხეულების კოლერაცია სპონტანურ აბორტებთან

ავტორი: ლალი ჩხიკვაძე
საკვანძო სიტყვები: ანტიფოსფოლიპიდური ანტისხეულები, სპონტანური აბორტი, ანტიკარდიოლიპინური ანტისხეულები

უჯრედების ვიზუალიზაცია ცოცხალ ორგანიზმებში

ავტორი: გიორგი მოსიძე
საკვანძო სიტყვები: უჯრედების ვიზუალიზაცია, ინტრავიტალური მიკროსკოპია

ჰემორაგიული შოკის დროს პლაფერონ ლბ–ს ეფექტურობა

ავტორი: სალომე კიპაროიძე


ვირთაგვას თავის ტვინში ენერგეტიკული მეტაბოლიზმის ცვლილებები სოციალური იზოლაციისა და დღე-ღამური რიტმის დარღვევის პირობებში

ავტორი: გიორგი ბურჯანაძე
საკვანძო სიტყვები: სოციალურ იზოლაციური სტრესი, თავის ტვინი, ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი, კრეატინი, კრეაატინკინაზა, მიტოქონდრია, სუქცინატდეჰიდროგენაზა, ალდოლაზა, აკონიტაზა, ფუმარაზა

ინვერსიული და არაინვერსიული შაქრების შემცველობის შედარებითი ანალიზი ქართულ ცქრიალა ღვინოებში

ავტორი: გიორგი შათირიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ინვერსიული, არაინვერსიული, ცქრიალა ღვინო

ფენოლური ნაერთებისა და ანტიოქსიდანტების შედარებითი ანალიზი ქვევრის ღვინოსა და ქარხნულ ღვინოში

ავტორი: თამარ ონიანი
საკვანძო სიტყვები: ფენოლური ნაერთები, ანტიოქსიდანტები, ღვინო

ანტიგენ/ანტისხეულისა და ანტისხეულების აღმომჩენი ტესტების შედარება აივ ინფექციის ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაში

ავტორი: სალომე შუღლაძე
საკვანძო სიტყვები: შიდსი, აივ ინფექცია, იფა

ორალურ გლუკოზო ტოლერანტობის ტესტისა და გლიკოზირებული ჰემოგლობინის შედარებითი მახასიათებლები მეტაბოლური სინდრომის მქონე პაციენტებში

ავტორი: ნატო ზარიძე
საკვანძო სიტყვები: გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, დიაბეტი

ხურმაში (Diospyros kaki) არსებული ბიოაქტიური ნაერთების რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი

ავტორი: დიმიტრი პაპუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: კარალიოკი, ხურმა, ფენოლური ნაერთები.

ღვინისა და პორტვეინის შედარებითი ანალიზი დაძველების სხვადასხვა სტადიაზე

ავტორი: ნინო რჩეულიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ღვინო, პორტვეინი, აქროლადი მჟავიანობა, საერთო მჟავიანობა, საერთო SO2, თავისუფალი SO2, სიმკვრივე, ალკოჰოლი.

ლიპიდური ცვლის დარღვევების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

ავტორი: სალომე წერეთელი
საკვანძო სიტყვები: ლიპიდები, ქოლესტერინი, ლიპიდების მეტაბოლიზმი

ორგანული მჟავების სპექტრის შედარებითი ანალიზი ტიპიურ და ფალსიფიცირებულ ღვინოებში

ავტორი: სალომე წიტაიშვილი


ჰემოსტაზის ლაბორატორიული მაჩვენებლების შედარებითი ანალიზი განსხვავებულ ასაკობრივ ჯგუფებსა და ორსულებში

ავტორი: სესილი წერეთელი
საკვანძო სიტყვები: ჰემოსტაზი კოაგულოგრამა

ატმის, ალუბლის და ქლიავის ნერგებიდან Fusarium–ის პათოგენური სახეობების იდენტიფიკაცია გენეტიკური მარკერებით

ავტორი: თეონა სოლომნიშვილი


ღვინის საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის რისკის შემცირების გზები ISO- 14001 სტანდარტების ჭრილში

ავტორი: tamuna kristesiashvili
საკვანძო სიტყვები: გარემოს მართვის სისტემა, ღვინის საწარმო, ნარჩენები, დაბინძურება, დაბინძურების შემცირება.

მიკრობირთვების ანალიზი გენოტოქსიკურობის შესაფასებლად

ავტორი: მარიამ ოსეფაშვილი
საკვანძო სიტყვები: მიკრობირთვების ანალიზი, მელფალანი, კარმუსტინი, ცისპლატინი, ეტოპოზიდი

საქართველოს წყლიან გარემოში გავრცელებული V.cholerae-ს მიმართ სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და დახასიათება

ავტორი: თინათინ ელბაქიძე


მძიმე მეტალებით დაბინძურებული წყლის რემედიაცია მიკროწყალმცენარის საშუალებით

ავტორი: ელენე კაკაბაძე
საკვანძო სიტყვები: ბიოსორბცია, ტოქსიკური და მძიმე მეტალები, Chlorella emersonii, ბიორემედიაცია, წყლის დასუფთავება, გარემო, მიკროწყალმცენარე, წყლის დაბინძურება

ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის საფერავის ფლავონოიდების გავლენა გლუამატერგული და ქოლინერგული დისფუნქციით განპირობებულ ქცევით და მეხსიერების დარღვევაზე ჰიპოკამპში

ავტორი: გიორგი ვაშალომიძე
თანაავტორები: მ. ქურასბედიანი, ნ. დორეული
საკვანძო სიტყვები: ფლავონოიდი, ჰიპოკამპი, ქცევა, მეხსიერება

ფერმენტირებული პროდუქტებიდან გამოყოფილი რძემჟავა ბაქტერიების ანტიმიკრობული და პროტეოლიზური თვისებების შესწავლა

ავტორი: ირაკლი ჯანაშია
თანაავტორები: ხათუნა მაკალათია
საკვანძო სიტყვები: რძემჟავა ბაქტერია, პროტეოლიზი, ბაქტერიოცინი.

ჰიპოკამპთან ასოცირებულ ქცევით და მეხსიერების დარღვევებზე პირაცეტამისა და საფერავის ფლავონოიდების ეფექტების შედარებითი ანალიზი

ავტორი: ზაზა ბერუაშვილი
თანაავტორები: ნანა დორეული
საკვანძო სიტყვები: პირაცეტამი, ფლავონოიდი, ჰიპოკამპი, მეხსიერება

მეტაბოტროპული გლუტამატერგული რეცეპტორების (mGluR) ალოსტერული მოდულირების გავლენა კეტამინის შიზოფრენიის მოდელით განპირობებულ ქცევით დარღვევებზე

ავტორი: ცირა კაპანაძე
თანაავტორები: ნანული დორეული


ვირთაგვების სითბური შოკით ზემოქმედების შედეგად ღვიძლიდან იზოლირებულ ბირთვულ მატრიქსში პოლი (ADP-რიბოზა)პოლიმერაზა-1-ის (PARP-1-ის) რაოდენობრივი ცვლილების შესწავლა.

ავტორი: მარგარიტა კარაპეტიანი
საკვანძო სიტყვები: პოლი-ადპ-რიბოზა პოლიმერაზა- 1 (PARP-1), ბირთვული მატრიქსი, სითბური შოკი

Vibrio parahaemolyticus –ის მიმართ სპეციფიკური ბაქტერიოფაგები, როგორც პოტენციური სამკურნალო და პრევენციული საშუალება

ავტორი: Ana Tskhvediani
საკვანძო სიტყვები: ბაქტერია, ბაქტერიოფაგი

ეპითელური პოლარობის განმსაზღვრელი ფაქტორების როლი დროზოფილას საფრენი კუნთების განვითარებაში

ავტორი: ცოტნე ჩიტიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: დროზოფილა, ეპითელური პოლარობა, საფრენი კუნთები, კუნთების განვითარება

B-ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიით დაავადებულებში ანტიგენ-წარმდგენი უჯრედების ფუნქციური და ფენოტიპური ცვლილებები

ავტორი: თამარ ცერცვაძე
საკვანძო სიტყვები: ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია, Toll-მსგავსი რეცეპტორები, CD180

B ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის უჯრედული ხაზის MEC1 უჯრედებში სპეციფიური სტიმულაციით გამოწვეული საპასუხო რეაქციის შესწავლა

ავტორი: რუსუდან ჭანკოტაძე
საკვანძო სიტყვები: ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია, CD180, Toll–მსგავსი რეცეპტორები

ბიოლუმინესცენტური რეპორტერ ფაგის ეფექტურობის შესწავლა Y. pseudotuberculosis–ის შტამებზე

ავტორი: ნინო მითაიშვილი
საკვანძო სიტყვები: რეპორტერ ფაგი, Y. pseudotuberculosis, ლუმინესცენცია.

B ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის უჯრედული ხაზის MEC1 უჯრედებში არასპეციფიური სტიმულაციით გამოწვეული საპასუხო რეაქციის შესწავლა

ავტორი: სალომე ოქრიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია, Toll-მსგავსი რეცეპტორები, CD180

საკვებისმიერი დაავადებების გამომწვევი მიკროორგანიზმების გავრცელება და კვების უსაფრთხოება

ავტორი: ნათია თამარაშვილი
საკვანძო სიტყვები: საკვებისმიერი დაავადებები, კამპილობაქტერიები

HBs ანტიგენის თვისობრივი ტესტისა და B ჰეპატიტის ვირუსის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის კორელაციის დადგენა

ავტორი: ვარდენ ჯიჯიაშვილი


მძიმე მეტალების შედარებითი ანალიზი, დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ბიო და არა-ბიოღვინოებში

ავტორი: მერაბ ზუხბაია
საკვანძო სიტყვები: მძიმე მეტალები, ბიოღვინო, ატომაბსორბციული სპექტრომეტრი

ქართული ენდემური ყურძნის ჯიშის „საფერავის“ ფლავონოიდების გავლენა ლაბორატორიულ თეთრ ვირთაგვებში ჰიპოკამპთან დაკავშირებულ პლასტიკურ პროცესებზე

ავტორი: მარიამი ქურასბედიანი
თანაავტორები: ნანული დორეული


გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორები და ბიორემედიაციული მეთოდების გამოყენების პერსპექტივა

ავტორი: თამუნა სამადაშვილი


ლექტინების ზოგადი დახასიათება და  გალაქტოზა სპეციფიკური ლექტინები

ავტორი: ქეთევან ჩუბინიძე
საკვანძო სიტყვები: ლექტინები, გალექტინები, ნახშირწყლები

ხანდაზმულ ინდივიდთა ქრომატინის მოდიფიცირება პეპტიდური ბიორეგულატორების საშუალებით

ავტორი: მაია გაიოზიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ბიორეგულატორები, დაბერება, ჰეტეროქრომატინიზაცია

ზრდასრული ვირთაგვას კუჭქვეშა ჯირკვლის ქსოვილზე პანკრეასის ენდოგენური ცილოვანი კომპლექსის ზემოქმედების შესწავლა

ავტორი: ნათია ლიპარტია
საკვანძო სიტყვები: თერმოსტაბილური ცილოვანი კომპლექსი, პროლიფერაციული აქტიურობა, პანკრეასის რეგენერაცია.

ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ და GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი ცვლილებები ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში მიდაზოლამით პრემედიკაციის დროს

ავტორი: ნინო ბედინეიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ჰალოტანის ანესთეზია, პრემედიკაცია

გულის კუნთის აღდგენით პროცესებზე ბიორეზონანსული თერაპიის ეფექტურობის დადგენა მიოკარდის მწვავე ინფარქტის დროს

ავტორი: სალომე ავქოფაშვილი
საკვანძო სიტყვები: მიოკარდიუმის ინფარქტი, ბიორეზონანსული თერაპია

გენომის არასტაბილურობის შესწავლა ტუბერკულოზით დაავადებულებში

ავტორი: ქეთევან რუბანოვი
საკვანძო სიტყვები: ტუბერკულოზი, ქრომოსომა, გენომის არასტაბილურობა

"სწრაფი კვება” და ჯანმრთელობა

ავტორი: Natela meliqidze
საკვანძო სიტყვები: ”სწრაფი კვება” და ჯანმრთელობა, კვება, ჯანსაღი კვების პრინციპები და მიზნები, ისტორია, ძირითადი მომხმარებლები, ტრანსცხიმები, დაავადებები, კვლევები, ექსპერიმენტები, სტსტისტიკა, რეკომენდაციები


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com