ka | en
Company Slogan TODO

წამლის გადამტანი ნანონაწილაკების და მათი დნმ-თან კომპლექსების სტაბილობის შესწავლა სხვადასხვა გარემო პირობების თანაობისას

ავტორი: ეკა შეყილაძე
საკვანძო სიტყვები: ნანონაწილაკები, დენდრიმერი

ელექტრონების სიმკვრივის ოსცილაციები მინარევული ცენტრების გარშემო კვაზი ერთგანზომილებიან გამტარებში

ავტორი: მარიამი რუსიშვილი


ფოტომგრძნობიარე ცილა კრიპტოქრომი

ავტორი: ანა ყალიჩავა


მიკროორგანიზმების ადაპტაცია ექსტრემალურ ფიზიკურ-ქიმიურ პირობებში. პანსპერმიის ჰიპოთეზა.

ავტორი: გიორგი ცხოვრებოვი
თანაავტორები: გიორგი ცხოვრებოვი
საკვანძო სიტყვები: პანსპერმია

ATLAS ექსპერიმენტის ადრონული კალორიმეტრის დაკვირვების სისტემა და მონაცემთა ანალიზი

ავტორი: ირაკლი მინაშვილი


ATLAS ექსპერიმენტის, ადრონულ კალორიმეტრში კვების სისტემების სტაბილურობის ანალიზი დეტექტორი კონტროლის სისტემის საშუალებით

ავტორი: თენგიზი ბოკუჩავა


სინუს-გორდონის განტოლება კლასიკურ მექანიკასა და ველის თეორიაში

ავტორი: ხატია შარია


ზედაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების თავისებურებევი დედამიწა-იონოსფეროს ტალღგამტარში

ავტორი: ნინო ყვავაძე


სუპერსიმეტრიული კვანტური მექანიკის საწყისი ელემენტები

ავტორი: გიორგი ბულისკერია


ზეთხელი დიელექტრიკული ფირების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება

ავტორი: ჯვებე შენგელია


მიკროსქემის ელემენტების მიღების ტექნოლოგიის შესწავლა

ავტორი: ალექსანდრე სიბაშვილი


ბაქტერიის ზრდის სიჩქარის დამოკიდებულება სხვადასხვა ბიოლოგიურ და ფიზიკურ ფაქტორებზე

ავტორი: ელენე ლომაძე
თანაავტორები:
საკვანძო სიტყვები: ბაქტერიები, ბაქტერიოფაგი, მიკ

ულტრაბგერა და მისი გამოყენება მედიცინაში

ავტორი: ირაკლი მაისურაძე


G4 დენდრიმერისა და დნმ-ის კომპლექსის სტაბილობის კალორიმეტრული კვლევები

ავტორი: მარიამი შუბითიძე
საკვანძო სიტყვები: დნმ, დენდრიმერი

ალტერნატიული ენერგეტიკა

ავტორი: ირაკლი ლომიძე


ბაქტერიოფაგები

ავტორი: გიორგი ნევსკი


ელექტრომაგნიტური დასხივებით გამოწვეული სითბური ეფექტების შესწავლა

ავტორი: მარიამ წვერავა
თანაავტორები: დოქტორანტი ვერიკო ჯელაძე


განაწილებული პარამეტრების მქონე სისტემების ზოგიერთი პრაქტიკული გამოყენება

ავტორი: ბექა ფონიავა


ბუნებისმეტყველების საგნების ინტეგრირებული და არაინტეგრირებული სწავლება

ავტორი: revazi kutelia
საკვანძო სიტყვები: საბუნებისმეტყველო, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, სკოლა, ცოდნა

უკუბნევის მეთოდი

ავტორი: revazi kutelia
საკვანძო სიტყვები: რეზერფორდი, უკუბნევა, მინარევი, ფირი

მაღალტემპერატურული ზეგამტარების სწრაფი სინთეზის მეთოდიკის შემუშავება

ავტორი: ჯარჯი ხმალაძე


ტრანზიენტული მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობა პლაზმის მბრუნავ წანაცვლებით დინებებში

ავტორი: დავით კალაძე
საკვანძო სიტყვები: მაგნეტოჰიდროდინამიკა, პლაზმური წანაცვლებითი დინება, არამდგრადობა, ტურბულენტობა

სოლიტონური აკუსტიკური და მაგნიტოაკუსტიკური ტალღები სუსტად იონიზირებულ პლაზმაში

ავტორი: გიორგი გეწაძე


ნანოსისქის დიელექტრიკული ფირები

ავტორი: ზურაბ ყუშიტაშვილი
საკვანძო სიტყვები: პლაზმა, ანოდირება

თავისუფალი რადიკალების გამოკვლევა ელექტრონული პაერამაგნიტული რეზონანსის (ეპრ) მეთოდით და კანის დაცვა ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან

ავტორი: ია ბეგიაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფეომელანინი, ეუმელანინი, ეპრ მეთოდი

P-მოდები დედამიწისა და დედამიწის ტიპის პლანეტების თხევად ბირთვებში

ავტორი: ლუკა ცისკარიშვილი


მობილური ტელეფონის ზემოქმედების შესწავლა ადამიანის მოდელზე

ავტორი: ლალი ბიბილაშვილი


პროტოვარსკვლავური თხელი დისკების ჯეტის ფორმირება

ავტორი: დიმიტრი ჯავრიშვილი
საკვანძო სიტყვები: ასტროფიზიკრი ჯეტები, ახალგაზრდა ვარსკვლავური ობიექტები

აჩქარებით მოძრავი მუხტის გამოსხივება

ავტორი: უჩა ჩუტკერაშვილი


სისხლის ცილები

ავტორი: ჰულეიმათა მამედოვა


ZnO/ZnMgO ბირთვი-გარსი ნანომავთულის ელექტრონული სტრუქტურა ორმოების ნებისმიერი რიცხვისათვის

ავტორი: შოთა გარუჩავა


ქაღალდის საფუძველზე დამზადებული ქოლესტერული თხევადკრისტალური ინტერფერენციული სარკე ახალი სახეობის ამრეკლავი დისპლეებისათვის

ავტორი: ნინო ფონჯავიძე
საკვანძო სიტყვები: თხევადი კრისტალები, თხევადკრისტალური დისპლეები.

ფოტოლიტოგრაფია

ავტორი: ზურაბ ყუშიტაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ულტრაიისფერი, ფოტორეზისტი


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com